HALLINTO-OIKEUS KUMOSI VARTIOSAAREN KAAVOITUSSUUNNITELMAT LAINVASTAISINA

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan Vartiosaaren kaavamerkinnät ovat lainvastaisia.

Hallinto-oikeus kumosi Vartiosaaren osayleiskaavan lainvastaisena ja Helsingin yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen lainvastaisena mm. Melkin ja Itä-Villingin saarten, Vartiosaaren, Ramsinniemen, Ilmalan varikkoalueen sekä eräiden Pitäjänmäen aseman eteläpuolelle sijoittuvien kaavamerkintöjen osalta. Yleiskaavan rakentamista koskevat merkinnät Melkin, Itä-Villingin ja Vartiosaaren sekä Ramsinniemen osalta eivät vastaa maakuntakaavaa. Maakuntakaavassa Melkki ja Villingin itäosa on ensisijaisesti osoitettu puolustusvoimien alueeksi ja toissijaisesti virkistysalueeksi. Ramsinniemi on maakuntakaavassa merkitty pääosin virkistysalueeksi. Vartiosaaren osalta kumoamisperusteena oli muun muassa saaren kulttuuriympäristöarvo.

Helsinki haki 7.3.2018 valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen kumoamiseksi, joten asian käsittely jatkui. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt Helsingille valituslupaa Vartiosaaren osayleiskaavaa koskevan hallinto-oikeuden päätöksen osalta ja hylkäsi 8.11.2018 Helsingin valituksen hallinto-oikeuden päätöksen kumoamisesta Vartiosaaren osalta.

Helsingin hallinto-oikeuden perustelut Vartiosaaren osalta tehdyille kaavojen kumoamispäätöksille:
Hallinto-oikeus toteaa, että arvioitaessa sitä, millaista rakentamista maakuntakaavassa  on paikallisesti merkittävällä rakentamisella tarkoitettu, on otettava huomioon ensinnäkin maakuntakaavassa alueelle esitetyt ominaisuusmerkinnät suunnittelumääräyksineen. Vartiosaari on yleiskaavaa laadittaessa ohjeena  olleessa maakuntakaavassa osoitettu ominaisuusmerkinnällä valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi ilman, että alueelle olisi samalla osoitettu ensisijaisen maankäyttömuodon määrittelevää aluevarausmerkintää, jonka tarkoituksena olisi ollut varautua asuntorakentamiseen.
Hallinto-oikeus toteaa, että tällaista merkintää ei sisälly myöskään sittemmin 24.5.2017 hyväksyttyyn Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaan, joka on voimassa, mutta ei vielä ole lainvoimainen.
Lisäksi tulkinnassa voidaan ottaa huomioon se, että maakuntakaavassa on taajamatoimintojen alueiden lisäksi erikseen osoitettu tiivistettäviksi tarkoitetut alueet. Tällaisia Vartiosaaren lähialueella sijaitsevia alueita ovat muun ohella Laajasalo, Yliskylä, Herttoniemi, Itäkeskus, Rastila ja Vuosaari. Tiivistettäviä alueita koskevan maakuntakaavan merkinnän kuvauksen mukaan kysymyksessä on kehittämisperiaate-merkintä, jolla osoitetaan tiivistettävät taajama- ja keskustatoimintojen alueet, jotka tukeutuvat kestävään liikennejärjestelmään.
Arvioitaessa sitä, millaista rakentamista nyt kysymyksessä olevalle alueelle on valkoisia alueita koskevan määräyksen perusteella tarkoitettu voitavan sijoittaa, merkitystä voidaan antaa myös sille, että maakuntakaavassa ei ole osoitettu  liikenteen yhteystarvetta Vartiosaareen, kuten esimerkiksi välillä Keskusta– Laajasalo on tehty.

Yleiskaavan osittaista kumoamista koskevassa päätöksessä Hallinto-oikeus toteaa, että yleiskaavan yleismääräys valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen huomioon ottamisesta turvaa osaltaan alueen kulttuurihistoriallisten arvojen huomioon ottamista yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Samaan aikaan yleiskaavan ohjausvaikutus edellyttää kuitenkin myös sitä, että kaikille rakentamiseen tarkoitetulle alueille on voitava myös asemakaavaa laadittaessa osoittaa asuntorakentamista yleiskaavassa osoitetussa laajuudessa. Tavoitteena olevan rakentamisen määrä ja rakentamiseen osoitettujen alueiden laajuus sekä kysymyksessä olevaan alueeseen liittyvät arvot huomioon ottaen jo yleiskaavaa laadittaessa on tullut selvittää ja varmistua muun ohella siitä,  että tiiveydeltään keskusta-alueita vastaavat uuden rakentamisen alueet ovat toteuttavissa ja sovitettavissa yhteen tavalla, joka turvaa alueen maisema- ja kulttuuriympäristöä koskevat arvot. Hallinto-oikeus toteaa, että yleiskaavassa ei ole yleispiirteisyydestä johtuen annettu rakentamista koskevia määräyksiä, mikä erityisesti yhdessä kaavassa  käytetyn pikselitekniikan kanssa vaikeuttaa olennaisesti maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n 2 momentin 8 kohdassa tarkoitettujen yleiskaavan sisältövaatimusten täyttymisen arvioimista sekä johtaa siihen, että alueen arvojen turvaaminen jää riippumaan siitä, millainen asemakaava alueelle laaditaan. Vartiosaaren kulttuuriympäristöarvot ja aluetta koskevat maakuntakaavamääräykset huomioon ottaen arvojen turvaamista ei hallinto-oikeuden käsityksen mukaan ole voitu jättää vasta asemakaavoituksessa ratkaistavaksi, vaan jo yleiskaavaa  laadittaessa olisi tullut joko kaavaratkaisun sisällön tai kaavamääräysten kautta varmistaa, että kulttuuriympäristöä koskevan ominaisuusmerkinnän tarkoittamat arvot tulevat asianmukaisesti turvatuiksi.
Näin ollen ja kun otetaan huomioon Vartiosaaren maakuntakaavassa todetut valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät arvot sekä alueen luontoarvot, ratkaisua ei voida pitää myöskään maakuntakaavassa osoitetun maankäytön täsmentymisenä tai hyväksyttävänä eroavuutena maakuntakaavasta. Maakuntakaavassa esitetystä ratkaisusta poikkeamiseksi ei siten ole esitetty riittäviä perusteita. Toisin kuin kaavaselostuksess esitetään Helsingin seutua koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden  osalta, myöskään Helsingin seudun erityistavoitteita ei voida tulkita niin, että ne puoltaisivat kokonaan uusien asuinalueiden osoittamista maakuntakaavan taajamatoimintojen tai tiivistettäväksi tarkoitettujen alueiden ulkopuolelle ja maakuntakaavan valkoiselle alueelle.
Kun maakuntakaava ei edellä lausuttu huomioon ottaen ole ollut maankäyttö ja rakennuslain 32 §:n 1 momentissa ja 39 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ohjeena yleiskaavaa laadittaessa, on kaupunginvaltuuston päätös lainvastainen. Koska Vartiosaareen osoitettu asumisen, liikenneratkaisujen ja yleiskaavassa osoitettujen muiden ratkaisujen on tarkoitettu muodostavan suunnittelullinen kokonaisuus, on yleiskaava kumottava tältä osin kokonaisuudessaan.

Hallinto-oikeuden päätös osayleiskaavan kumoamisesta kokonaisuudessaan:

Hao Osayleiskaava