Vartiosaaren kulttuuri-ympäristö ja tulevat luonnon-suojelualueet on turvattava

  1. Yleistä Vartiosaaresta ja uudesta kaavaluonnoksesta

Vartiosaari on luonnontilainen saari, jossa on huomattavan arvokas vanha huvilayhdyskunta. Sen arvo on sen erityisessä identiteetissä. Se ei ole samanlainen kuin museovieraiden Seurasaari tai urbaanien sunnuntaikävelijöiden Mustikkamaa, eikä se ole kuin urheilijoiden Keskuspuisto. Vartiosaaren arvo tulee nähdä sekä sen kiistämättömissä luontoarvoissa että sen kulttuurihistoriallisessa perinnössä.

Nyt Vartiosaareen valmisteltu kaavaluonnos on erittäin laadukas ja asiantuntijaselvitykset poikkeuksellisen hyvin huomioiva. Niin huviloiden suojelun kuin luonnonsuojelualueidenkin tarve on huomioitu. Asiantuntijatason hyvin perusteltuja näkemyksiä ei pitäisi ohittaa. Sekä silta- että lauttavaihtoehtoon liittyviä plussia ja miinuksia on kaavaselostuksessa ansiokkaasti selvitetty ja esitelty sillä ajatuksella, että päätöksentekijät  päätöstä tehdessään ottaisivat ne myös aidosti huomioon.  Tällaisenaan kaavaluonnoksesta on tuskin kenelläkään aihetta valittaa. Jos taas Reposalmeen asiantuntijalausuntojen vastaisesti ehdotetaan siltaa, aukeaa välittömästi ainakin kaksi valitusaihetta: 1) vesiliikenteen hankaloituminen ja 2) Vartiosaaren valtakunnallisesti arvokkaan, joukkovesiliikenteen varaan muodostuneen rakennetun kulttuuriympäristön perusperiaatteen muuttuminen olennaisesti.

  1. Saavutettavuudesta

Monissa sosiaalisen median ryhmissä ja muissa keskusteluissa on korostettu Vartiosaaren saavutettavuutta. Tämä on varmasti aivan kaikkien yhteinen päämäärä. Kerro kantasi -kyselyyn saaduissa yli 1 000 vastauksessa näkyy enemmistön aito toive saaren virkistyskäytön kestävästä kehittämisestä ja samalla avaamisesta entistä useamman helsinkiläisen ainutlaatuiseksi lähiluonto- ja virkistyskohteeksi. Tämän voi jokainen helposti tarkistaa vuorovaikutusraportista tai Kerro kantasi -kyselyyn kerättyjen vastausten sisällöstä.

Valitettavasti Helsingin Sanomat uutisoi ilmeisen virheellisesti (29.11.), että saarella toimivat yhdistykset ja kommenttejaan jättäneet yksityishenkilöt vastustaisivat sekä lautta- että siltayhteyttä (ja toivoisivat kulkuvälineiksi mm. potkukelkkoja), mikä on todellinen rimanalitus HS:ltä. Yhtään tällaista kommenttia ei vuorovaikutusraportista tosiasiassa löydy puhumattakaan siitä, että niitä olisi monia.  HS:n väite siltaan kriittisesti suhtautuvien nimbyilystä on perusteeton myös siksi, että kyse on samasta joukosta, joka saaren kulkuyhteyksiä, mukaan lukien nykyinen sähkölautta ja muita palveluja väsymättömästi edistämällä on nimenomaan pyrkinyt avaamaan saarta yhä suuremmalla joukolle helsinkiläisiä ja on siinä varsin hyvin myös onnistunut.

  1. Lauttayhteydestä

Lautakunnalle toimitettu kaavaluonnos merkitsee viisaasti Reposalmeen ainoastaan yhteystarpeen ja jättää yhteyden lopullisen toteutusmuodon myöhemmin ratkaistavaksi. Näin eri vaihtoehtoja voidaan kustannusten, kävijämäärien ja muiden seikkojen osalta tarkastella vielä uudelleen.  Myös mahdolliselta valituskierteeltä säästytään näin toivottavasti kokonaan ja kaava saadaan nopeasti voimaan.  Yhteystarve on selvä, ja sen toteutus voidaan asemakaavatasolla ratkaista mieluimmin  siten, että kerätään ensin muutama vuosi kokemusta nykyjärjestelyistä vesiteitse. Asemakaavoituksella ei ole kiire, koska käytännössä virkistysaluetta on jo toteutettu.

Saaren ympärivuotinen saavutettavuus voidaan helposti varmistaa myös lauttavaihtoehdolla. Saavutettavuuden osalta lauttayhteys ei olennaisesti poikkea sillasta,  jos nykyinen sähkölautta korvataan vähän järeämmällä, myös ohuessa jäässä kulkemaan pystyvällä sähkökäyttöisellä kalustolla siihen asti, kun jää on riittävän vahvaa, jonka jälkeen ylitys onnistuu myös jäitse.

Siltavaihtoehtoa ei pidä verrata pelkästään nykyisin Reposalmessa liikennöivän sähkölautan liikennöintikauteen ja aikatauluihin, koska molempia on yksinkertaisilla kaupungin päätöksillä helppo muuttaa. Lautan vuorokautisia kulkuaikatauluja pystytään joustavasti pidentämään tai lyhentämään todetun tarpeen mukaan. Lautta voidaan myös yksinkertaisella kaupungin päätöksellä tehdä käyttäjille täysin maksuttomaksi.

Nykyinen sähkölautta toimii nonstop-periaatteella, ja sen polttoainekulut ovat nolla. Tällainen sosiaalinen ja tekninen innovaatio on kehittämisen arvoinen ja kaikin puolin kaupunkistrategian mukainen. Viime kesän kokemusten perusteella iso osa kävijöistä on myös arvostanut lauttamatkan elämyksellisyyttä osana saarivierailua.

Lauttayhteyden kustannukset ovat siltavaihtoehtoa huomattavasti alemmat ja hiilijalanjälki verrattomasti pienempi. Sähkölautan operointikustannuksia ei tosiasiallisesti voi verrata autolossiin, kuten on tehty monien päättäjienkin seuraamissa ”Lisää kaupunkia Helsinkiin” -keskusteluissa, joissa puolustetaan siltaa. Jos tasapuolisuuden nimissä molempia vaihtoehtoja, siltaa ja lauttaa, tarkastellaan kustannusperusteisesti siten, että niiden käyttäjiltä pitäisi täysimääräisesti periä myös niiden kustannukset, sillan käyttäjiltä perittävä ylitysmaksu olisi lauttamaksua oleellisesti korkeampi.

  1. Vartiosaaren luontoarvoista

Saavutettavuuden ohella kaavaluonnokseen liitetyt asiantuntijaselvitykset ottavat kantaa mahdollisen siltavaihtoehdon seurannaisvaikutuksiin luonnolle. Jos silta rakennettaisiin, saaren arvokkaat metsät lajeineen altistuisivat nykyistä huomattavasti suuremmalle kulutukselle ja roskaamiselle. Infrastruktuurin rakentaminen saaren metsiin muuttaisi metsän ja arvokkaan kulttuurimaiseman luonnetta pysyvästi.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) julkaisi syksyllä 2022 ehdotuksen alueista, jotka tulee sisällyttää Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2025–2034 valmisteluun. Vartiosaaressa on ehdotuksen mukaan noin 50 hehtaaria arvokasta metsää. Tämä on kaupungin mittakaavassa erittäin iso ja poikkeuksellisen hyvin säilynyt metsäalue. Helsyn mukaan pääosa saaren metsistä on todettu arvokkaiksi METSO I -selvityksessä, lisäksi neljä lehtoa on tunnistettu arvokkaiksi luontotyyppiselvityksessä. Saaressa on arvoluokan II tärkeä lintualue sekä osa arvoluokan I lepakkoalue. Lisäksi saaresta on rajattu neljä erillistä arvokasta kasvikohdetta, kaksiosainen arvokas kääpäalue sekä viisi geologista arvokohdetta.

Uudessa kaavaselostuksessa siltaoptiosta todetaan asiantuntijaselvitysten pohjalta näin: ”Siltojen ja uusien ulkoilureittien rakentaminen parantaisi saaren saavutettavuutta erityisesti polkupyörällä, mutta samalla lisääntyvä rajoittamaton virkistyskäyttö lisää kulutusta ja saaresta tulee luonteeltaan läpikulkusaari. Sillat ja väylät peittävät alleen metsää ja arvokkaita luontokohteita, pirstovat kallioita, heikentävät saaren lepakko- ja linnustoarvoja ja aiheuttavat rakentamisaikana ilmastopäästöjä. Kalliista siltainvestoinnista ja ylläpidosta ei saada välttämättä kustannuksia vastaavaa hyötyä.”

Asiantuntijaselvityksen mukaan siltaa ei voi rakentaa matalana ja kevytrakenteisena. Massiivisen sillan rakentaminen pika-aikataululla tulevien luonnonsuojelualueiden yhteyteen ei tue kestävää kehitystä. Näkemyksemme, että päätöstä kulkuyhteysratkaisusta ei tehdä vielä tässä vaiheessa, on perusteltu ja linjassa kaavaselostuksen asiantuntijalausuntojen kanssa. Saaren infrastruktuuri, huvilat ja luonnonsuojelu on saatava otettua haltuun virkistyskäytön osalta ennen kuin sillasta edes puhutaan. On varmistettava, ettei huviloille käy kuten Kruunuvuoren huviloille ja että herkät luontokohteet merkitään ja suojataan, kuten Vallisaaressakin tehtiin.

Luontokadon aikakaudella on äärimmäisen tärkeää suojella niitä vanhoja metsiä, jotka ovat jäljellä. Olemme aidosti huolissamme siltavaihtoehdon tuomista seurannaisvaikutuksista saaren luonnolle. Ohjatut kulkureitit eivät niitä yksin ratkaise, mikä on helposti todettavissa, kun tarkastelee muita Helsingin kaupunkimetsäalueita, vaikkapa Vuosaaren Uutelan alueen ilmiselvää ylikuormittumista ja kulumista. Vartiosaaren arvokkaan luonnon säilyttämiseksi tarvitaan yhteistä suojelevaa tahtotilaa.

Ehdotamme, että sähkölautan kapasiteetin riittävyyttä, liikennöintiaikaa ja matkustajamaksua (HSL-lippu tai ilmainen) selvitettäisiin muutamia vuosia. Erilaisten vaihtoehtojen kokeilemisen ja asiakastyytyväisyystutkimusten perusteella Helsingin päättäjät saisivat aikaa rauhassa muodostaa mielipiteensä oikeanlaisesta kulkuyhteydestä virkistysalueena toimivaan Vartiosaareen.

Vartiosaari-seura ry

Vartiosaaren vuokralaiset ry

Vailla vakinaista asuntoa ry

Laajasalo-seura ry