Vartiosaaren virkistyskäytölle on tarvetta!

Uudenmaan liiton hallitus hyväksyi 11.3.2019 kokouksessaan Uusimaa 2050-maakuntakaavaluonnoksen, jossa Vartiosaarta ja Villinkiä esitetään virkistyskäytön kohdealueiksi. Samalla maakuntahallitus hyväksyi, että osoitetaan uusi virkistysalue Meri-Rastila – Ramsinniemi ja osoitetaan uusia viheryhteystarpeita taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeelle, Helsingin seudun viherkehälle sekä ratojen ja teiden ylityskohtiin noudatellen pääosin Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ratkaisuja. 

Virkistyskäytön kohdealue -kehittämisperiaatemerkinnällä on tarkoitus osoittaa 5-50 hehtaarin kokoiset yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun tarkoitetut alueet, jotka ovat sijaintinsa ja muiden ominaisuuksiensa perusteella tärkeitä maakunnallisen virkistysalueverkoston ylläpitämisen ja kehittämisen kannalta. Virkistyskäytön kohdealueelta on yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa varattava riittävän laajat ja vetovoimaiset yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun soveltuvat alueet ja kehitettävä aluetta osana maakunnallista virkistysalueverkostoa.  Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ympäristön laatuun, alueiden sijaintiin ekologisessa verkostossa sekä merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta.  Kohdealueelta yleiseen virkistykseen varattavat alueet  osoitetaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa siten, että varaukset kohdistuvat ensisijaisesti valtion, kunnan tai Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n omistamille tai hallinnoimille alueille.

Maakuntakaavaehdotukset ovat keväällä 2020 maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston käsiteltävänä.

Maakuntakaava osoittaa tärkeät aluevaraukset ja kunnallisten yleiskaavojen ja asemakaavojen on niitä luotaessa tai muutettaessa noudatettava sitä.