Vartiosaari-seuran mielipide Vartiosaaren osayleiskaavaluonnoksesta

Vartiosaari-seura ry. kiittää erityisen asiantuntevasti ja huolellisesti laaditusta Vartiosaaren osayleiskaavaluonnoksesta. Vartiosaaren ominaispiirteet ja tulevaan käyttöön vaikuttavat reunaehdot on selvitetty kattavasti ja luonnos noudattaa näitä ansiokkaasti.

Vartiosaarta on luonnoksessa pystytty hienosti kehittämään arvokkaana saariluontokohteena sen sijaan, että saaresta olisi muodostunut vain läpikulkuväylä tai puisto. Saaren luontoarvot ja maasto on huomioitu kiitettävästi keskittämällä virkistystoiminnot pääkulkuyhteyden läheisyyteen Reposalmeen, Pässilahdelle ja peltoaukean ympäristöön. Luonnoksessa saaren rakentamattomien kiinteistöjen pinta-alasta suojellaan yli puolet, mitä seura pitää erittäin hyvänä ratkaisuna. Lintujen pesinnän sekä lepakoiden kannalta tärkeimmille ranta-alueille ei ole osoitettu häiritseviä kulkuyhteyksiä tai uima- ja rantautumispaikkoja.

Keskeinen kysymys Vartiosaaren saavutettavuudesta on luonnoksessa ratkaistu asiantuntevasti osoittamalla yhteystarve Reposalmessa. Tehtyjen selvitysten perusteella julkinen vesiliikenne on selkeästi ekologisin, saaren ominaispiirteitä tukevin sekä kustannustehokkain vaihtoehto ja Vartiosaari-seura kannattaa kaavaluonnoksen kehittämistä sen pohjalta. Vesiliikennevaihtoehdolla voidaan helpoimmalla tavalla ratkaista selvityksissä esille nousseet uhat siitä, miten kävijämääriä pystyttäisiin ohjaamaan pienehkön saaren kantokyvyn ehdoilla, miten estää maastoliikenne suojelualueilla ja muutoin herkissä kohteissa sekä epäsuorasti myös, miten ehkäistä ilkivaltaa. Yhteystarvetta ei tule missään tapauksessa muuttaa pelkästään siltavaihtoehtoon perustuvaksi. Vartiosaaren saavutettavuus ei ole ollut ongelma etenkään kutsulauttayhteyden avaamisen myötä.

Valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön suojelu on hyvin toteutettu luonnoksessa ja kaavaselostuksessa. Seura pitää erityisen tärkeänä Suomen ainoan säilyneen vesitasohangaarin suojelumerkintää. Seura pyytää vielä varmistamaan, että kaikki suojeltavaksi tarkoitetut rakennukset on merkitty karttaan. Luonnoksen kartasta merkintä puuttuu mm. seuraavilta Vartiosaari-seuran joko rakennuksina tai maisemasijaintinsa vuoksi tärkeinä pitämiltä asuinrakennuksilta: .91-412-2-39 Nytorp, .91-412-2-418 Suotorppa ja .91-433-1-21 Laurila.

Seura toteaa, että Vartiosaaressa olevia lähteitä ei ole huomioitu. Suojelualueiden ulkopuolelle ovat jäämässä Vartiosaaren ja Tervaluodon välisen salmen rannalla olevat kolme lähdettä, jotka ovat tunnettuja jo 1800-luvulla sipoolaisten merenkulkijoiden vedenottopaikkoina.

Vartiosaari-seura toivoo, että osayleiskaavatyössä selvitysten perusteella ensisijaisina vaihtoehtoina valitaan vaikutuksiltaan ympäröivään vesiliikenteeseen sekä ilmasto- ja muilta ympäristö- ja maisemakuvavaikutuksiltaan vähäisimmät ratkaisut.

Vartiosaari-seura on olemassaolonsa ajan pyrkinyt säilyttämään saaren keskeisimpiä ominaispiirteitä. Tämän työn konkretisoimiseksi seura on laadituttanut vuonna 2013 oman osayleiskaavaehdotuksensa. Seura toteaa nyt ilolla, että nyt tehty osayleiskaavaluonnos on yhtenevä Vartiosaari-seuran näkemyksen ja kaavaehdotuksen kanssa.

Vartiosaari-seura ry:n hallitus